Voorwaarden

De dienst “Safeguard” wordt u via internet bij wijze van Software-as-a-Service aangeboden door het bedrijf Safeguard B.V.. Aan het gebruik van Safeguard zijn onderstaande voorwaarden verbonden. Door Safeguard te gebruiken, gaat u hiermee akkoord.
Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn alleen bindend indien deze door Safeguard B.V. schriftelijk zijn aanvaard.

Artikel 1. Gebruik van de dienst

1.1  Safeguard wordt u aangeboden ten behoeve van automatiseringsdoeleinden binnen uw bedrijf middels de via Safeguard aangeboden tools. U bepaalt zelf hoe u de tools inzet en voor welke specifieke doelen.
1.2  Om Safeguard te kunnen gebruiken, dient u het aanvraagformulier te ondertekenen en digitaal of op papier te retourneren aan Safeguard B.V.. Volg hiervoor de instructies op de site.
1.3  U dient de toegang tot uw account middels de gebruikersnaam en wachtwoord af te schermen voor onbevoegden. In het bijzonder dient u het wachtwoord strikt geheim te houden. Safeguard B.V. mag er vanuit gaan dat alles dat gebeurt vanaf uw account na aanmelding met uw gebruikersnaam en wachtwoord, onder uw leiding en toezicht gebeurt. U bent dus aansprakelijk voor al deze handelingen, tenzij u bij Safeguard B.V. heeft gemeld dat een ander uw wachtwoord kent.
1.4  Met Safeguard verwerkt u persoonsgegevens. Safeguard B.V. treedt hierbij op als bewerker in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens; u bent de verantwoordelijke. U vrijwaart Safeguard B.V. van alle aanspraken van betrokkenen onder deze wet.

Artikel 2. Gebruiksregels

2.1 Het is verboden Safeguard te gebruiken voor handelingen die in strijd zijn met de Nederlandse of andere toepasselijke wet- en regelgeving. Hieronder valt onder meer het opslaan of verspreiden via de dienst van informatie die smadelijk, lasterlijk of racistisch is.
2.2  In het bijzonder is het verboden Safeguard op dusdanige wijze te gebruiken dat overlast of hinder voor andere gebruikers ontstaat. Onder meer valt hieronder het inzetten van eigen scripts of programma’s voor het up- of downloaden van grote hoeveelheden data, of het excessief vaak doen van aanroepen van de dienst.
2.3  Indien Safeguard B.V. constateert dat u bovengenoemde voorwaarden overtreedt, of een klacht hierover ontvangt, mag Safeguard B.V. zelf – naar eigen goeddunken – ingrijpen om de overtreding te beëindigen.
2.4  Indien naar het oordeel van Safeguard B.V. hinder, schade of een ander gevaar ontstaat voor het functioneren van de computersystemen of het netwerk van Safeguard B.V. of derden en/of van de dienstverlening via internet, in het bijzonder door overmatig verzenden van e-mail of andere gegevens, lekken van persoonsgegevens of activiteiten van virussen, Trojans en vergelijkbare software, is Safeguard B.V. gerechtigd alle maatregelen te nemen die zij redelijkerwijs nodig acht om dit gevaar af te wenden dan wel te voorkomen.
2.5  Safeguard B.V. is te allen tijde gerechtigd om aangifte te doen van geconstateerde strafbare feiten.
2.6  De gebruiker is zelf verantwoordelijk voor een sterke internetverbinding en goed functionerend mobiel apparaat. Indien hier niet aan is voldaan kan dit (negatief) van invloed zijn op de werking van Safeguard.
2.7  Safeguard B.V. kan de schade als gevolg van overtredingen van deze gedragsregels op u verhalen. U vrijwaart Safeguard B.V. van alle aanspraken van derden die betrekking hebben op schade als gevolg van een schending van deze gebruiksregels.

Artikel 3. Beschikbaarheid en onderhoud

3.1 Safeguard B.V. garandeert dat de dienst 99,8 % van de tijd beschikbaar is behoudens geplande onderhoudwerkzaamheden. Indien Safeguard BV niet aan deze verplichting voldoet, kan hiervoor door gebruiker een beroep op schadevergoeding conform artikel 6 van onderhavige algemene voorwaarden worden gedaan. Op de gebruiker rust voorts de verplichting dat hij van een eventuele constatering van verzuim van de beschikbaarheid door Safeguard BV onverwijld melding maakt bij Safeguard BV. Eventuele additionele schade ten gevolge van het ontbreken van onverwijlde melding komt niet voor rekening van Safeguard BV.
3.2  Safeguard B.V. onderhoudt Safeguard actief. Indien onderhoud naar verwachting leidt tot een beperking van de beschikbaarheid, zal Safeguard B.V. dit in de nachtelijke uren (tussen 23:00 en 07:00 uur lokale tijd) uitvoeren. Onderhoud wordt zo mogelijk vooraf aangekondigd. Onderhoud in verband met calamiteiten kan op ieder moment plaatsvinden en wordt niet vooraf aangekondigd.
3.3  Safeguard B.V. mag van tijd tot tijd de functionaliteit van Safeguard aanpassen. Daarbij zijn uw feedback en suggesties welkom, maar uiteindelijk beslist Safeguard B.V. zelf welke aanpassingen zij al dan niet doorvoert.

Artikel 4. Intellectueel eigendom

4.1  De dienst Safeguard, de bijbehorende software alsmede alle informatie en afbeeldingen op de website is het intellectueel eigendom van Safeguard B.V.. Deze mogen op geen enkele wijze gekopieerd, bewerkt of gebruikt worden zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Safeguard B.V., behoudens de gevallen waarin dat wettelijk is toegestaan.
4.2  Informatie die u opslaat of verwerkt via de dienst is en blijft uw eigendom (of dat van uw toeleveranciers). Safeguard B.V. heeft een beperkt gebruiksrecht om deze informatie in te zetten voor de dienst, inclusief voor toekomstige aspecten daarvan. U kunt dit gebruiksrecht intrekken door de betreffende informatie te verwijderen en/of de overeenkomst te beëindigen.
4.3  Indien u informatie stuurt naar Safeguard B.V., bijvoorbeeld feedback over een fout of een suggestie voor verbetering, geeft u haar een onbeperkt en eeuwigdurend gebruiksrecht deze informatie te gebruiken voor de dienst. Dit geldt niet voor informatie die u nadrukkelijk als vertrouwelijk markeert.
4.4  Safeguard B.V. zal geen kennis nemen van gegevens die u opslaat en/of verspreidt via Safeguard, tenzij dit noodzakelijk is voor een goede dienstverlening of Safeguard B.V. daartoe verplicht is krachtens een wettelijke bepaling of gerechtelijk bevel. In dat geval zal Safeguard B.V. zich inspannen de kennisname van de gegevens zo veel mogelijk te beperken, voor zover dit binnen zijn macht ligt.

Artikel 5. Vergoeding voor de dienst

5.1 Aan het gebruik van Safeguard is een vergoeding verbonden voor gebruik van bepaalde functionaliteiten. U wordt bij de betreffende functionaliteiten gewezen op de kosten. De vergoeding wordt per maand verschuldigd en wel vooraf gefactureerd.
5.2  Betaling kan worden verricht via automatische incasso, door het bedrag zelf over te maken naar de bankrekening van Safeguard B.V., of volgens de betaalinstructies op de website van Safeguard BV.
5.3  Omdat de dienst direct geleverd wordt, en wel op uw uitdrukkelijk verzoek, is het niet mogelijk een betaling ongedaan te maken met een beroep op de Wet koop op afstand.

Artikel 6. Aansprakelijkheid

6.1  Behoudens in geval van opzet of grove nalatigheid is de aansprakelijkheid van Safeguard B.V. beperkt tot het bedrag dat u heeft betaald in de drie maanden voorafgaand aan het moment van de schadebrengende gebeurtenis.
6.2  Safeguard B.V. is uitdrukkelijk niet aansprakelijk voor indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
6.3  Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is dat u de schade uiterlijk binnen twee maanden na ontdekking schriftelijk bij Safeguard B.V. meldt.
6.4  In geval van overmacht is Safeguard B.V. nimmer gehouden tot vergoeding van de daardoor bij u ontstane schade. Van overmacht is onder meer sprake bij storingen of uitvallen van het internet, de telecommunicatie-infrastructuur, stroomstoringen, binnenlandse onlusten, mobilisatie, oorlog, stremming in het vervoer, staking, uitsluiting, bedrijfsstoornissen, stagnatie in toelevering, brand en overstroming.
6.5  Safeguard BV vrijwaart de opdrachtgever voor directe en indirecte schade welke is ontstaan door correct gebruik van Safeguard zoals aangeboden door Safeguard BV dan wel door derden in dienst van Safeguard BV tot een maximum van de verzekerde som van de door Safeguard BV afgesloten bedrijfsaansprakelijkheid. De polissen van deze verzekeringen kunnen te allen tijde worden opgevraagd door de opdrachtgever.
6.6  Onder de onder 6.5 genoemde schade wordt uitdrukkelijk niet begrepen schade die is ontstaan ten gevolge van het ontbreken van sterke internetverbinding, dan wel door het ontbreken van een goed functionerend mobiel apparaat waarvan gebruikers gebruik maken.
6.7 Gebruiker vrijwaart Safeguard B.V. van aansprakelijkheid voor schade ontstaan door verkeerd gebruik van Safeguard. Onder verkeerd gebruik van Safeguard wordt onder andere verstaan:
a. niet bijhouden van mobiele apparaat ;
b. niet updaten van nieuwe versies van Safeguard;
c. onjuiste algemene telefooninstellingen: denk onder meer aan uitschakelen push-berichten of geluid.

Artikel 7. Duur en opzegging

7.1  Deze overeenkomst gaat in zodra u voor het eerst gebruikt maakt van de dienst en loopt dan een jaar.
7.2  Na deze periode wordt de overeenkomst stilzwijgend verlengd met steeds deze zelfde periode. Indien u als consument de overeenkomst aangaat, kunt u na stilzwijgende verlenging op ieder moment de overeenkomst opzeggen met een opzegtermijn van een maand, gerekend vanaf het moment van opzegging. Zakelijke klanten kunnen steeds tegen het einde van de in lid 1 bedoelde duur opzeggen met een opzegtermijn van twee maanden.
7.3  Safeguard B.V. kan de overeenkomst beëindigen indien u achttien maanden lang niet hebt ingelogd. Zij zal in dat geval eerst een herinneringsmail sturen bij het e- mailadres dat aan uw account gekoppeld is.
7.4  U kunt op elk moment via de interface de data downloaden die u opslaat of verwerkt via de dienst.

Artikel 8. Wijzigingen voorwaarden

8.1  Safeguard B.V. mag deze voorwaarden alsook de prijzen op ieder moment aanpassen.
8.2  Safeguard B.V. zal de wijzigingen of aanvullingen ten minste dertig dagen voor inwerkingtreding aankondigen via de dienst zodat u daar kennis van kunt nemen.
8.3 Indien u een wijziging of aanvulling niet wenst te accepteren, kunt u tot de datum van inwerkingtreding de overeenkomst opzeggen. Gebruik van de dienst na de datum van inwerkingtreding geldt als acceptatie van de gewijzigde of aangevulde voorwaarden.

Artikel 9. Overige bepalingen

9.1  Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
9.2  Voor zover door de regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen in verband met Safeguard worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter voor het arrondissement waarin Safeguard B.V. gevestigd is.
9.3  Indien een bepaling in deze gebruiksvoorwaarden eist dat een mededeling “schriftelijk”moet worden verricht, is tevens voldaan indien de mededeling per e- mail of communicatie via de dienst wordt verricht, mits in voldoende mate vaststaat dat het bericht werkelijk afkomstig is van de beweerdelijke afzender en dat de integriteit van het bericht niet is aangetast.
9.4  De versie van communicatie of informatie zoals opgeslagen door Safeguard B.V. wordt geacht juist te zijn, tenzij tegenbewijs wordt aangeleverd dienaangaande.
9.5  Indien een bepaling in deze gebruiksvoorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele gebruiksvoorwaarden aan. Partijen zullen in dit geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling gestalte wordt gegeven.
9.6  Safeguard B.V. is gerechtigd haar rechten en verplichtingen uit de overeenkomst over te dragen aan een derde die Safeguard of de betreffende bedrijfsactiviteit van haar overneemt.

SLA

Deze Safeguard Statuten hebben betrekking op het gebruik van de Safeguard Dienst onder de Safeguard Algemene Voorwaarden (de “AV”) tussen Safeguard B.V., (“Safeguard”, “ons” of “we”) en gebruikers van de Safeguard Dienst (“u” of “Klant”). Deze statuten hebben enkel betrekking op ieder betaald account dat de Safeguard Dienst gebruikt. Tenzij anders vermeld, voldoen deze statuten aan de begrippen in de Algemene Voorwaarden.

Safeguard behoudt zicht het recht voor om de voorwaarden van deze statuten te wijzigen in overeenstemming met de Algemene Voorwaarden.