SLA

Safeguard B.V. doet een commercieel redelijke inspanning om de Safeguard Dienst 99.8% van de tijd beschikbaar te maken. In het geval dat de Klant ervaart dat Safeguard B.V. niet voldoet aan de beschikbaarheid van de Dienst van 99.8% in een bepaalde kalendermaand (“Maandelijks Uptime Percentage”), komt u in aanmerking voor Service Credit zoals hieronder beschreven.

1. Definities

De volgende begrippen in hoofdletters hebben de hieronder weergegeven betekenis:

“Safeguard Afzonderlijke Service” betekent:

  • Safeguard API (Application Programming Interface)
  • Safeguard Dashboard
  • Safeguard B.V. Mail to SMS service
  • Safeguard B.V. SMPP Platform (Short Message Peer-to-Peer)

“Onbeschikbare Tijd” betekent dat de Safeguard Dienst niet beschikbaar is voor gebruik volgens performance van derden en toezichthoudende diensten gecontracteerd door Safeguard B.V. naar zijn goeddunken (De “Monitoring Service”). De beschikbaarheidsrapporten van Monitoring Service zijn op te vragen bij support@safeguard-app.com; hierbij wordt opgemerkt dat problemen met de service of storingen gerelateerd aan Uitsluitingen (hieronder gedefinieerd) niet worden meegerekend als Onbeschikbare Tijd. Onbeschikbare Tijd wordt per apparaat berekend.

Het “Maandelijks Uptime Percentage” wordt berekend door aaneengesloten periodes van 5 minuten af te trekken van 100% gedurende de Service Maand waarin een Safeguard B.V. Single Service de status “Onbeschikbare Tijd” had zoals geïdentificeerd door de Monitoring Service.

“Service Credit” is een credit dat Safeguard B.V., naar eigen goeddunken en het bevestigen van de aard en nauwkeurigheid van de Onbeschikbare Tijd, kan crediteren naar een in aanmerking komend Klant account, berekend zoals hieronder uiteengezet:

  • Voor een kalendermaand waarin het Maandelijks Uptime Percentage van een Safeguard B.V. Afzonderlijk Apparaat niet voldoet aan het Maandelijks Uptime Percentage, crediteert Safeguard B.V. het account van de Klant met een percentage van de factuur van die maand voor het niet voldoen aan het Maandelijks Uptime Percentage, zoals gedefinieerd in deze tabel.
  • MAANDELIJKS UPTIME PERCENTAGE
  • SERVICE CREDIT
  • < 99.8%
  • 10%
  • Service Credit wordt bijgeschreven op het Safeguard tegoed van de klant voor gebruik in de toekomst, alleen van de specifieke Afzonderlijke Service. Er worden geen terugbetalingen of contante waarde geboden. Service Credits mogen niet overgeschreven worden naar een ander account of Enkele Dienst.

2. CREDIT AANVRAAG EN BETALINGSPROCEDURES

Om een Service Credit aan te vragen moet de Klant een verzoek indienen bij Support@safeguard-app.com, binnen 30 dagen van de maand waarin de Onbeschikbare Tijd plaatsvond. Het ticket moet (i) ‘Statuten Claim’ bevatten als onderwerp van het ticket, (ii) de datums en tijden van de Onbeschikbare Tijd waar je creditering voor aanvraagt; en (iii) alle gegevens die de geclaimde uitval onderbouwen. Niet voldoen aan deze vereisten verbeurt het recht van de Klant om een Service Credit te ontvangen. Service Credits worden toegepast 60 dagen nadat om de Service Credit is verzocht.

3. UITSLUITINGEN

Tenzij anders gesteld wordt er geen Onbeschikbare Tijd geacht te zijn opgetreden met betrekking op onbeschikbaarheid, schorsing of beeindiging van de Safeguard Dienst die:

i. zijn veroorzaakt door factoren buiten Safeguard B.V.’s redelijkerwijze controle, inclusief, zonder beperking, overmacht, carrier gerelateerde problemen, of Internettoegang of gerelateerde problemen buiten de macht van Safeguard B.V. of zijn directe hosting onderaannemers (d.w.z. buiten het gedeelte van het netwerk waar Safeguard B.V. de toegang en controle van onderhoudt over de Safeguard B.V. Diensten);

ii. resulterend uit enige acties of het ontbreken daarvan van de Klant of enige derde (anders dan de directe hosting onderaannemer van Safeguard B.V.);

iii. resulterend uit Applicaties, apparatuur, software of andere technologie en/of apparatuur van een derde, software of andere technologie (anders dan apparatuur van derden binnen de directe controle van Safeguard B.V.); of

iv. ontstaan uit de schorsing en beëindiging van het recht van de Klant om de Safeguard Dienst te gebruiken, door Safeguard B.V., in overeenstemming met de Algemene

Voorwaarden, (v) gepland onderhoud; of (vi) problemen gerelateerd met alpha, bèta of anderszins niet algemeen beschikbare functies of producten van Safeguard B.V. (collectief, de “Uitsluitingen”).

4. VERHAALSMOGELIJKHEDEN

Service Credits zijn de enige en exclusieve verhaalsmogelijkheid voor onbeschikbaarheid of niet presteren van de Safeguard B.V. Diensten of ander falen door ons om de Safeguard B.V. Diensten te bieden.